Zásady ochrany osobních údajů

Společnost ZK Visa Service, s.r.o., se sídlem Vinařská 965/6, Brno, 603 00 Brno, IČO: 292 89 602, zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 71288 (dále jen „my“ či „ZK Visa Service“), provozovatel webových stránek www.zkvisaservice.cz a poskytovatel vízového servisu prohlašujeme, že veškeré osobní údaje zákazníků, jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovenými v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (zejména jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Bezpečné nakládání s osobními údaji zákazníků je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) Vás informujeme o tom:

 • které osobní údaje zákazníků zpracováváme a budeme zpracovávat
 • za jakým účelem, jakým způsobem a na jakém právním základu budeme osobní údaje zákazníků zpracovávat
 • komu mohou být osobní údaje zákazníků předány
 • po jakou dobu budeme vaše osobní údaje zpracovávat
 • jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů

1.  Zpracovávané osobní údaje

Pokud se rozhodne zákazník předat nám své osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek, v části „kontaktní formulář“, bude požádán o vyplnění určitých údajů o své osobě. Těmito údaji jsou zejména:

 • 1. jméno
 • 2. e-mailová adresa

V rámci uzavření dohody o vyřízení cestovního víza bude zákazník dále požádán o vyplnění určitých údajů o své osobě/nebo o osobě, která je spolu s ním smluvní stranou potřebnou k vyřízení cestovního víza. Těmito údaji jsou zejména:

 • 4. adresa bydliště nebo jiná adresa, kterou zákazník uvede
 • 5. datum narození
 • 6. číslo cestovního pasu a údaj o jeho platnosti
 • 7. státní příslušnost
 • 8. zaměstnavatel a adresa zaměstnavatele
 • 9. pracovní pozice

Dále ZK Visa Service upozorňuje, že v průběhu realizace smluvního vztahu může být zákazník požádán o poskytnutí platného cestovního pasu, za účelem zajištění příslušného víza, k čemuž zákazník udělí ZK Visa Service plnou moc. V tomto případě ZK Visa Service není správcem osobních údajů, ty pouze na základě plné moci udělené zákazníkem předá příslušnému orgánu za účelem vyřízení příslušného víza.

2. Účel zpracování osobních údajů:

ZK Visa Service, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne ZK Visa Service na základě toho, že

 • zpracování je nezbytné pro splnění dohody zákazníka se ZK Visa Service nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením dohody na žádost zákazníka, zejména pří jednání o vyřízení cestovního víza a plnění sjednaných služeb zákazníkovi
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na ZK Visa Service vztahuje, zejména vést v zákonném rozsahu účetnictví a uchovávat daňové doklady
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů ZK Visa Service či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody zákazníka vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem osobních údajů nezletilé dítě.
 • Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely – tj. pro účely plnění požadavku zákazníka, pro účely plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, jsou smluvním požadavkem ZK Visa Service a jejich neposkytnutí může vést k neuzavření dohody a plnění požadavku zákazníka.

3. Kdo má k osobním údajům zákazníka přístup

S osobními údaji nakládá a bude nakládat a jako správce je zpracovávat především ZK Visa Service.

Může se však stát, že je ZK Visa Service může předat, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy třetí osobě, aby pro ZK Visa Service provedla jejich zpracování (typicky: subdodavatel služeb – např. poskytovatel služeb v rámci zajištění realizace požadovaného cestovního víza, zahraniční partneři ZK Visa Service, pojišťovny poskytující cestovní pojištění, zastupitelské úřady cizích států vydávající potřebná víza, externí účetní,…). Své subdodavatele ZK Visa Service pečlivě vybírá a ti jsou vůči ZK Visa Service zavázáni v souladu se zákonnými ustanoveními k důvěrnému zacházení s osobními údaji zákazníka.

Osobní údaje zákazníka nejsou ZK Visa Service ani žádným ze subdodavatelů ZK Visa Service prodávány, nejsou převáděny a nejsou sdělovány třetím osobám, ledaže s tím zákazník předem vyslovil souhlas.

4. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje bude ZK Visa Service zpracovávat po dobu, po kterou Vám bude ZK Visa Service poskytovat služby či plnit vzájemnou dohodu a dále po dobu, po kterou je ZK Visa Service, jakožto správce oprávněn osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

5. Práva zákazníka plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování osobních údajů má zákazník následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo žádat kopii zpracovávaných osobních údajů
 • podat stížnost na zpracování osobních údajůZK Visa Service vyrozumí zákazníka o přijatých opatřeních, případně o tom, proč nebyla přijata opatření, či jinak vyhoví jeho požadavku bez zbytečného odkladu, ve lhůtě nejvýše 30 dnů.

Zpracování osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého také může zákazník podat Stížnost prostřednictvím zprávy odeslané na e-mailovou adresu posta@uoou.cz, podáním prostřednictvím datové schránky qkbaa2n nebo písemně na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Všechna práva může zákazník uplatnit tak, že kontaktujete ZK Visa Service na e-mailové adrese info@zkvisaservice.cz případně písemným zasláním na adresu sídla ZK Visa Service.

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že si kdykoliv může zákazník požádat o potvrzení ZK Visa Service, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak má zákazník právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je ZK Visa Service bude zpracovávat, zda má zákazník právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud ZK Visa Service osobní údaje získala a zda dochází na základě zpracování osobních údajů zákazníka k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.
 • Právo na opravu znamená, že zákazník může ZK Visa Service kdykoliv požádat o opravu či doplnění jeho osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 • Právo na výmaz znamená, že je ZK Visa Service povinna vymazat osobní údaje zákazníka, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) zákazník vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to ZK Visa Service ukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů zákazníka, je ZK Visa Service povinna omezit zpracování osobních údajů zákazníka.
 • Právo vznést námitku znamená, že zákazník může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které ZK Visa Service zpracovává. Pokud zákazník vznese námitku proti zpracování, nebudou již osobní údaje zákazníka pro daný účel zpracovávány.
 • Právo na vyžádání kopie zpracovávaných osobních údajů znamená, že je ZK Visa Service povinna poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů zákazníka.

6. Vysvětlení udělení souhlasu na webových stránkách - Kontaktní formulář

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou použity k zaslání odpovědi na můj dotaz.

Správcem poskytnutých osobních údajů (jméno, e-mail) je ZK Visa Service, s.r.o., se sídlem Vinařská 965/6, Brno, 603 00 Brno, IČO: 292 89 602, zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 71288.

Údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu za účelem zodpovězení dotazu, který jste nám položili a to po dobu 90 dnů.

Na Vaši žádost údaje opravíme, vymažeme, omezíme jejich zpracování, nebo je předáme jinému správci. Proti zpracování údajů můžete vznést námitku, případně, pokud bychom dělali něco špatně, podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, v případě jejich neposkytnutí Vám nebudeme moci na Váš dotaz odpovědět.

Svůj souhlas se zpracováním poskytnutých údajů můžete kdykoliv odvolat, což nebude mít vliv na zákonnost jejich zpracování před odvoláním souhlasu, ale dopadne to stejně, jako kdyby údaje poskytnuty nebyly. Pak je bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bude trvat jiný důvod jejich zpracování (např. došlo k dohodě o vyřízení cestovního víza).

Veškeré požadavky týkající se poskytnutých údajů, včetně odvolání souhlasu s jejich zpracováním, směřujte na e-mail info@zkvisaservice.cz

Vezměte prosím na vědomí, že plnění smluvního vztahu mezi Vámi a ZK Visa Service není podmíněno udělením tohoto souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) a článkem 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále pouze jako „GDPR“).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

  Zásady ochrany osobních údajů ZK Visa Service, s.r.o.